oczyszczajace-twarz-oczyszczanie-skory/

Zabiegi falą elektromagnetyczną Wrocław - cena | Instytut Piękna

Regulamin wykonywania zabiegów w Instytucie Piękna Masiak

Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w Instytucie Piękna Masiak, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego - określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.instytutpiekna.pl oraz w placówce Instytutu Piękna Masiak.

Definicje:

Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Instytutu Piękna Masiak, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl, w placówce Instytutu Piękna oraz w systemie rezerwacyjnym Booksy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie Instytutu Piękna Masiak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 43b, 50-202 Wrocław, reprezentowana przez Szymona Masiak NIP 9371584827 - dalej Instytut Piękna.

Umowa - umowa zawierana pomiędzy Klientem a Instytutem Piękna. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Instytutu Piękna, dokonanie przedpłaty i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zabieg - w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, przy użyciu specjalistycznego sprzętu Hi Tech, zabieg Wellness, a także zabieg rehabilitacyjny.


§1 Zasady ogólne

1. Korzystanie z usług Instytutu Piękna możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Instytutu, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Informacji Klienta o stanie zdrowia i kwalifikacji do zabiegu, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi. Otrzymane informacje są wprowadzane przez pracownika Instytutu Piękna do odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
2. Wybrana usługa może być zrealizowana w placówce Instytutu Piękna, pod warunkiem, że wybrany zabieg znajduje się w ofercie Instytutu.
3. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie Instytutu. Katalog aktualnych zabiegów dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.instytutpiekna.pl.
4. Zabiegi z zakresu konsultacji medycyny estetycznej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych.
5. Zawierając umowę z Instytutem Piękna, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.


§2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który nie ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego muszą wyrazić również jego przedstawiciele ustawowi.
3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończył 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej przez 2 przedstawicieli ustawowych Klienta, na odpowiednim formularzu Instytutu Piękna.
4. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klientem Instytutu Piękna może być osoba małoletnia w wieku powyżej 7 (siedmiu) lat, z zastrzeżeniem, że podczas pobytu w Instytucie znajdować się będzie pod wyłączną opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu dokonuje zakupu usługi.
5. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki Instytutu Piękna. Godziny pracy dostępne są w Instytucie Piękna, na portalu rezerwacyjnym Booksy oraz na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl.
7. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Instytutu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Klientowi przysługuje prawo do zrealizowania wykupionej usługi w innym, najbliższym możliwym terminie, jeżeli powyższe okoliczności wpłynęły na termin jego wizyty, a w przypadku trwałej niemożności zrealizowania wybranej usługi, Klientowi przysługuje zwrot kosztów uiszczonych na jej poczet.
8. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Instytut Piękna, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
9. Wszelkie ceny podane w cenniku, w systemie rezerwacyjnym Booksy oraz na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
10. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy konsultacji dermatologicznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta/Pacjenta do zabiegu.
11. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §9 pkt.1.
12. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
13. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
14. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a Instytutem Piękna.
15. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.


§3 Zamiana zabiegów

1. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi będące w ofercie Instytutu Piękna, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały być wykonane.
2. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, nie powoduje przedłużenia terminu ich ważności, o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem ust. 4 poniżej.
3. W przypadku awarii sprzętu, na który został wykupiony zabieg lub pakiet zabiegów, Instytut Piękna wskaże inny sprzęt o podobnym działaniu i takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
4. W sytuacji, gdy zamiana sprzętu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest niemożliwa lub nie może odbyć się z innych, uzasadnionych przyczyn, Instytut Piękna przedłuży ważność wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów o ilość dni, w których wykonanie zabiegu na wykupionym sprzęcie było niemożliwe z przyczyn technicznych.
5. Ilość i rodzaj zabiegów, na które zostaną zamienione uprzednio wykupione usługi, uzależnia się od wysokości wpłaty lub kwoty pozostałej na koncie Klienta za niewykorzystane usługi z realizowanego pakietu.
6. Wartość usług, na które zostaną zamienione zabiegi podlegające wymianie, liczona jest według cennika Instytutu Piękna obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług i nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych zabiegów a wartością usług, na które zostały one zamienione, nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, pozostała na koncie Klienta kwota, zostanie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zapis i przeprowadzanie zabiegów

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście do Instytutu Piękna, zarezerwować termin przez system rezerwacyjny Booksy lub skontaktować się telefonicznie/ mailowo z placówką Instytutu Piękna.
2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Pacjenta na co najmniej 48 godzin przed planowanym zabiegiem. Pacjent zapisując się na zabieg po raz pierwszy, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł, stanowiący opłatę rezerwacyjną na konto: mBank 88 1140 1049 0000 4866 6200 1005 z adnotacją: „Imię i Nazwisko, „opłata rezerwacyjna medycyna estetyczna”.
3. Niepotwierdzona płatnością rezerwacja z zakresu medycyny estetycznej zostaje anulowana. Kwota przedpłaty jest bezzwrotna w przypadku nieobecności na wizycie i braku jej telefonicznego lub SMS odwołania na 48 godzin przed jej planowanym terminem (wyjątkiem są zdarzenia losowe lub choroba).
4. W przypadku braku odwołania wizyty lub wielokrotnego ich odwoływania Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji z powodu dezorganizacji pracy personelu.
5. W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż określony w niniejszym regulaminie lub niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie, więcej niż 3 razy, Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia zabiegu lub rezerwacji kolejnej wizyty. Sytuacje losowe będą rozpatrywane przez Instytut indywidualnie.
6. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu z zakresu Hi Tech, kosmetologii lub Wellness, bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
7. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/ pojedynczy zabieg zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 minut przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności.
8. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 (dziesięć) minut przed uzgodnioną godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
9. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg, chyba że pełne wykonanie usługi w takim czasie byłoby niemożliwe bądź ryzykowne. W takim wypadku, Instytut Piękna ma prawo odmówić wykonania zabiegu w całości.
10. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku, gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 (piętnaście) minut.
11. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 48 (czterdzieści osiem) godzin przed umówionym terminem rezerwacji.
12. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
13. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w pkt. 10 powyżej, rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz Instytutu Piękna dokonanej przez Klienta przedpłaty.
14. Instytut Piękna dopuszcza możliwość zmiany umówionego terminu przez Klienta w szczególnie uzasadnionych wypadkach.
15. Przystępując do zabiegu Klient świadomie oświadcza, iż:
a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
d) Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług Instytutu Piękna uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

16. Jednocześnie Instytut Piękna doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług Instytutu Piękna, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.
17. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel Instytutu Piękna zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.
18. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Instytucie Piękna.
19. Przed rozpoczęciem zabiegów Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania zdjęć fotograficznych obrazujących stan skóry lub stan wyjściowy sylwetki. W przypadku zabiegów modelujących sylwetkę zostaną wykonane dodatkowo pomiary. Nie wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć/pomiarów skutkuje automatycznie odmową wykonania usługi.


§5 Dokumentacja

1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta, Informacji Klienta o stanie zdrowia i kwalifikacji do zabiegu oraz:
a) W przypadku zabiegu Hi Tech, Zgody na zabieg HiTech
b) W przypadku zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, Zgody na zabieg medycyny estetycznej.
c) Oświadczenie/ świadoma zgoda rodziców na wykonanie zabiegu oraz Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka w przypadku Klienta małoletniego
d) Inne dokumenty dostosowane do poszczególnych zabiegów

2. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania formularzy wymienionych w pkt. 1 powyżej.
3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach Instytutu Piękna ponosi wyłącznie Klient.
4. Instytut Piękna może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie Instytutu Piękna stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Roszczenie o wykonanie zabiegu z przyczyn opisanych w ust.4 Klientowi nie przysługuje.
6. Jeśli Instytut Piękna odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi wypełnienia i podpisania formularzy wskazanych w pkt. 1 powyżej, zatai przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, które zostaną ujawnione przez Instytut Piękna przed lub w trakcie zabiegu, Klient pokrywa koszty zabiegu.


§ 6 Zasady udostępniania dokumentacji Klienta

1. Dokumentacja Klienta jest własnością Instytutu Piękna.
2. Klient ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
3. Instytut Piękna udostępnia dokumentację medyczną:
a) Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta.
b) podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) Do wglądu w placówce Instytutu Piękna.
b) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
c) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.

5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.


§7 Promocje i płatności

1. Płatność za usługi będące w ofercie Instytutu Piękna możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub debetowej, Kartą podarunkową Instytutu Piękna, Blikiem oraz przelewem na poniższy numer rachunku bankowego Instytutu Piękna: mBank 88 1140 1049 0000 4866 6200 1005.
2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie Instytutu Piękna.
3. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie Instytutu Piękna następuje po wykonaniu zabiegu.
4. W przypadku zabiegów z zakresu Medycyny estetycznej, zapisując się na zabieg, Klient zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 200,00 zł, stanowiący opłatę rezerwacyjną.
5. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub Fakturę.
6. Instytut Piękna zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu poinformował o swoim uprawnieniu oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w szczególności nazwisko i imię.
7. Wszelkie rabaty, zniżki, promocje, karty podarunkowe, zabiegi gratisowe oraz inne uprawnienia i przywileje podlegają odrębnym Regulaminom dostępnym na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl.


§8 Prawa i obowiązki Klienta

1. W czasie korzystania z usług będących w ofercie Instytutu Piękna, Klient ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Instytutu Piękna,
b) zachowania w tajemnicy przez personel Instytutu Piękna danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy kosmetologicznej lub medycznej,
d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach;

2. Do obowiązków Klienta należy:
a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w Instytucie Piękna oraz pozostałych Regulaminów dostępnych na www.instytutpiekna.pl.,
b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowania personelu Instytutu Piękna i innych Klientów placówki,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie Instytutu Piękna oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu Instytutu Piękna.

3. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług w Instytucie Piękna Masiak ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela Instytutu Piękna.


§9 Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.


§10 Reklamacja

1. Dla celów dowodowych proponowaną formą reklamacji realizacji usług jest forma pisemna, listem poleconym na adres Instytut Piękna najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia umowy.
2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi . Towar uznany za wadliwy może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego produktu.
3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu do Instytutu Piękna oraz opisem reklamacji.
4. Reklamowane produkty można dostarczyć do Instytutu Piękna, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
6. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.


§11 Dane osobowe

1. W celu prawidłowego wykonania przez Instytut Piękna usługi, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1) – dalej RODO powierza Instytutowi Piękna przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Instytutu Piękna przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 zpóźn.zm.)
3. Instytut Piękna oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1. 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Piękna na podstawie art. 6 I 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr119, str. 1).


§12 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Instytut Piękna Masiak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 43b, 50-202 Wrocław.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Bliższe informacje znajdują się na naszej stronie Internetowej oraz w siedzibie Instytutu Piękna Masiak, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 43b, 50-202 Wrocław.


§13 Postanowienia końcowe

1. Instytutu Piękna Masiak nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel Instytutu Piękna przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Instytutu Piękna z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Instytucie Piękna oraz na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl.
5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Instytutu Piękna z jego winy.
6. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Instytutu Piękna jest zabronione.
7. W przypadku niestosownego zachowania klienta/pacjenta na terenie Instytutu Piękna, lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Instytutu Piękna ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
8. Instytutu Piękna zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.instytutpiekna.pl.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.


Instytut Piękna Masiak, Księcia Witolda 43B, 50-202 Wrocław, NIP: 9371584827